جمعه، 6 خرداد 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

#
 
چاپ مقاله توسط تیم پژوهشی آقای دکتر رضائی
باهمکاری آقای دکتر روغنی و آقای مهندس امین بابایی

   ژورنال Materials and Engineering
 چاپ مقاله توسط تیم پژوهشی آقای دکتر طالبی
باهمکاری آقای مهندس میعاد مشایخی و جمعی از همکاران

    ژورنال Applied Catalysis A: General
                        ضریب تاثیر 5.706
چاپ مقاله توسط تیم پژوهشی آقای دکتر سلامی کلجاهی و آقای دکتر روغنی
با همکاری خانم مهندس رضوی،خانم مهندس سلیمانی کشکولی

    ژورنال   Journal of Molecular Liquids
                        ضریب تاثیر 6.165
   
   
چاپ مقاله توسط تیم پژوهشی آقای  آقای دکتر روغنی و دکتر سلامی کلجاهی 
با همکاری خانم دکتر پروانه اسکندری و خانم مهندس زهرا ابوسلمان رضوانی

 ژورنال Advances in Colloid and Interface Science
                ضریب تاثیر     12.984
 چاپ مقاله توسط تیم پژوهشی خانم دکتر علیزاده اقدم
باهمکاری آقای دکتر عباسی و دکتر ریتر

    ژورنال  Journal of Materials Science 
   ضریب تاثیر 4.22

 چاپ مقاله توسط تیم پژوهشی آقای دکتر قاسمی
باهمکاری آقای دکتر پورعباس و آقای دکتر کامران فروتنی

    ژورنال Progress in Organic Coatings
                        ضریب تاثیر 5.161
 
 
   
  چاپ مقاله توسط تیم پژوهشی آقای دکتر رضایی
باهمکاری خانم مهندس دنیا رزاقی و آقای مهندس امین بابایی

    ژورنال Composites Part B : Engineering
                        ضریب تاثیر 9.078
چاپ US Patent  با موضوع 

Synthesis of janus dendrimers

توسط  خانم دکتر فائزه نجفی تحت راهنمایی آقای دکتر سلامی کلجاهی و آقای دکتر روغنی
چاپ مقاله توسط تیم پژوهشی آقای دکتر عباسی و جمعی از پژوهشگران همکار داخلی و خارجی 
               ژورنال    International Journal of Pharmaceutics
ضریب تاثیر 5.875
     
   
    انتخاب مقاله دانشجويان دانشکده مهندسي پليمر
         به عنوان يکي از محبوبترين مقالات سال 2020 
    ژورنال Journal of Materials Chemistry C 
                             7.059ضريب تاثير 
چاپ مقاله توسط تیم پژوهشی آقای دکتر سلامی کلجاهی و آقای دکتر روغنی با همکاری خانم مهندس فراست،خانم مهندس گلشن 
ژورنال Materials Research Bulletin
ضریب تاثیر    4.641
چاپ مقاله توسط تیم پژوهشی آقای دکتر سلامی کلجاهی و آقای دکتر روغنی
    با همکاری خانم دکتر نجفی و آقای مهندس پاشایی        
  ژورنال     Journal of Drug Delivery Science an Technology   ضریب تاثیر    3.981
          
   
چاپ مقاله توسط تیم پژوهشی آقای دکتر سلامی کلجاهی و آقای دکتر روغنی
    با همکاری آقای مهندس پاشایی،خانم دکتر نجفی، خانم مهندس تقوی 

        ژورنال European Polymer Journal   
                    ضریب تاثیر    4.598
چاپ مقاله توسط تیم پژوهشی آقای دکتر سلامی حسینی 
    با همکاری خانم مهندس دهقانی و آقای مهندس بهزادفر 
     
  ژورنال Physics of Fluids   
ضریب تاثیر    3.521
چاپ مقاله توسط تیم پژوهشی آقای  آقای دکتر روغنی و دکتر سلامی کلجاهی 
  با همکاری آقای مهندس رضا عظیمی و آقای دکتر امین عبداللهی

      ژورنال Journal of Materials Chemistry C
                        ضریب تاثیر    7.393
   
   
چاپ مقاله توسط تیم پژوهشی آقای دکتر سلامی کلجاهی و آقای دکتر روغنی با همکاری خانم مهندس تقوی،خانم مهندس صفوی و آقای مهندس پاشایی
ژورنال Journal of Molecular Liquids
ضریب تاثیر     5.065 
چاپ مقاله توسط تیم پژوهشی آقای دکتر رضایی باهمکاری آقای دکتر علی برادر خوش فطرت، مهندس ایمان شیرزایی، مهندس دنیا رزاقی
ژورنال International Journal of Biological Macromolecules
     5.162     ضریب تاثیر
   چاپ مقاله توسط آقای دکتر میرکریم رضوی
      با همکاری آقای دکتر مجید محرابی مزیدی

  ژورنال Macromolecular Materials and Engineering
      ضریب تاثیر    3.853
   
چاپ مقاله توسط تیم پژوهشی دکتر قاسمی
، دکتر پورعباس و مهندس کامران فروتنی

ژورنال Journal of Membrane Science
ضریب تاثیر           7.183
چاپ مقاله توسط تیم پژوهشی دکترروغنی ودکتر سلامی کلجاهی ومهندس نژادغفار و دکتر عبداللهی
ژورنال Journal of Colloid and Interface Science
ضریب تاثیر   7.489
چاپ مقاله توسط تیم پژوهشی آقای دکتر رضایی با همکاری آقای دکتر رضا لطفی،مهندس الهه مهربخش،مهندس امین بابایی و دکتر امیر محمدی
ژورنال Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials  
 
  چاپ مقاله توسط تیم پژوهشی آقای دکتر روغنی وآقای دکتر سلامی کلجاهی
با همکاری خانم مهندس هانیه مردانی

    ژورنال   Journal of Molecular Liquids
      ضریب تاثیر 6.165
چاپ مقاله توسط نیم پژوهشی دکتر روغنی با همکاری خانم مهندس نیلوفر اسدی زکی، خانم مهندس هانیه مردانی و آقای مهندس سینا شاهی
ژورنال Polymer    
   
 
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پلیمر- صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی پلیمر: 04133459091 | polymer@sut.ac.ir