دانشکده مهندسی پلیمر - اخبار

 انتخاب واحد مطابق با چارت آموزشی

 تاريخ: 29/11/99

 

فایل مربوط به چارت درسی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد برای هرگونه بهره برداری و انتخاب واحد در سایت بارگزاری گردید ، لازم به ذکر است دانشجويان ارشد حتما از چارت درسي ارايه شده براي گرايش خود بايستي انتخاب واحد نمايند.همچنین، اساتيد راهنماي ورودي هاي 94، 95، 96، 97، 98 و 99 کارشناسي به ترتيب آقايان دکتر روغني، قاسمي، نصيري، سلامي حسيني، جليلي و خانم دکتر عليزاده می باشند. باآرزوی موفقیت

چارت آمورشی دوره کارشناسی مهندسی پلیمر

چارت آموزشی کارشناسی ارشد 


 درج در سايت توسط : IT