دانشکده مهندسی پلیمر - اخبار

  برگزاری هفتمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت به میزبانی دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی سهند

 تاريخ: 02/10/99

 هفتمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت به میزبانی دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی سهند برگزار می گردد. همچنین این کنفرانس با همکاری دانشگاه های رایرسون کانادا و دانشگاه علم و صنعت در تاریخ های سوم و چهارم دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
همچنین زمانبندی انجام کنفرانس از لینک زیر در دسترس می باشد .
زمان بندی کنفرانس کامپوزیت
در ضمن شرکت برای عموم آزاد می باشد و شرکت کننده گان می توانند به عنوان مهمان وارد اتاقهای مجازی ارائه ها شوند.
آدرس وب سایت و ایمیل کنفرانس:       Web: ccfa.iust.ac.ir
                                          E-mail: CCFA7@sut.ac.ir


 درج در سايت توسط : IT