دانشکده مهندسی پلیمر - اخبار

 روز دانشجو

 تاريخ: 16/09/98

 شانزدهم  آذر روز دانشجو گرامی باد.


شهيد چمران " : خصوصيت بالقوه دانشجويان در اين است كه با تحرك گرايش، استنباط و فهم خود فضا را تغيير مى دهند. شرط اصلى در تضمين امروز و فرداى دانشجو ميزان برخوردارى او از معنويات است. فارغ التحصيل دانشگاه ما بايد نسبت به كشور و ميهن خود وفادار و متعهد باشد. با رافت و عطوفت با انسان ها برخورد كند و تنها در انديشه پر كردن جيب خود نباشد و براى رسيدن به اين هدف، انس با خدا و چشيدن لذات ذكر و دعا و تضرع اجتناب ناپذير است و اين هديه بزرگ را تشكل ها و انجمن هاى اسلامى بايد به دانشجويان تقديم كنند."


دانشکده مهندسی پلیمر ضمن تبریک  روز دانشجو آرزوی موفقیت و شادکامی برای دانشجویان در تمامی مراحل زندگی را دارد.


 درج در سايت توسط : IT