سه شنبه، 8 اسفند 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

رضا لطفی مایان سفلی
مرتبه علمی :استادیار
تخصص :
زمینه های تحقیقاتی : ,Smart polymers and nanocomposites ,conductive Polymeric nanocomposites ,Polymeric Biomaterials ,Polymer Synthesis and Characterization ,Mechanical Properties ,Adhesive
مراکز تحقیقاتی :پژوهشکده مواد پلیمری

پست الکترونیکی: r_lotfi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459110
شماره فکس: 04133444313
رزومه:
 
 
PERSONAL INFORMATION
Name: Reza
Family Name: Lotfi Mayan Sofla
Birth Date: June, 06, 1990
Status: Iranian Citizen
Address: Sahand University of Technology
                P.O.Box 51335-1996, Tabriz, IRAN
Tel:  +98 41 33459110
Fax: +98 41 33444313
Email: r_lotfi@sut.ac.ir
Languages: Persian, Turkish (Azeri) and English
 
 
 
Degrees
 
 • Ph.D. Polymer Engineering 2019, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran.
 • M.Sc. Polymer Engineering 2014, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran.
 • B.Sc. Chemical Engineering 2012, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran.
 
 
Research Interests
 
The Main Interests :
 • Smart polymers and nanocomposites
 • conductive Polymeric nanocomposites
 • Polymeric Biomaterials
 • Polymer Synthesis and Characterization
 • Mechanical Properties
 • Adhesive
 
The Main Skills:
 
 • Thermal Analysis (DSC and TG/DTA)
 • Spectroscopy (HNMR and FTIR)
 • Mechanical behavior (tensile and impact)
 • Measurement of electrical conductivity
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICATIONS
 
 
JOURNAL PAPERS
 
 
 
 
 1. Reza Lotfi, Mostafa Rezaei, Amin Babaie, Investigation of the Effect of Graphene Oxide Functionalization on the Physical, Mechanical and Shape Memory Properties of Polyurethane/Reduced Graphene Oxide Nanocomposites, Diamond and Related Materials, Volume 95, May 2019, Pages 195-205.
 
 1. Amin Babaie, Mostafa Rezaei, Reza Lotfi, Investigation of the effects of polycaprolactone molecular weight and graphene content on crystallinity, mechanical properties and shape memory behavior of polyurethane/graphene nanocomposites, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, Volume 96, August 2019, Pages 53-68.
 
 1. Reza Lotfi Mayan Sofla, Mostafa Rezaei, Amin Babaie, Mortaza Nasiri, Preparation of electroactive shape memory polyurethane/graphene nanocomposites and investigation of relationship between rheology, morphology and electrical properties, Composites Part B: Engineering, October 2019, Vol. 175 (Article No.107090).
 
 1. P. Khadivi, M. Salami-Kalajahi, H. Roghani-Mamaqani, R.L.M. Sofla, Fabrication of microphase-separated polyurethane/cellulose nanocrystal nanocomposites with irregular mechanical and shape memory properties, Appl. Phys. A 125 (11) (2019) 779.
 
 1.  Neda Nouri, Mostafa Rezaei, Reza Lotfi Mayan Sofla, Amin Babaie, Synthesis of reduced octadecyl isocyanate-functionalized graphene oxide nanosheets and investigation of their effect on physical, mechanical, and shape memory properties of polyurethane nanocomposites, Composites Science and Technology, 2020, Volume 194, 7 July 2020, 108170.
 
 1. Maryam Jalili Marand, Mostafa Rezaei, Amin Babaie, Reza Lotfi, Synthesis, Characterization, Crystallinity, Mechanical Properties and Shape Memory Behavior of Polyurethane/Hydroxyapatite Nanocomposites, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 2020, Vol. 31, Issue  14, pp. 1662-1675
 
 1. Khadivi, P.; Salami-Kalajahi, M.; Roghani-Mamaqani, H.; Sofla, R.L.M. Polydimethylsiloxane-based Polyurethane/cellulose Nanocrystal Nanocomposites: From Structural Properties Toward Cytotoxicity. Silicon 2021, 1–9.
 
 1. Elaheh Mehrbakhsh, Mostafa Rezaei, Amin Babaie, Amir Mohammadi, Reza LotfiMayan Sofla, Physical and thermo-mechanical properties of shape memory polyurethane containing reversible chemical cross-links, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2021, Vol. 116, 104336.
 
 
 
 
 
 
CONFERENCE PAPERS
 1. رضا لطفی مایان سفلی، مصطفي رضائي، علیرضا عیوض­زاده کلجاهی، "بررسی اثر وزن مولکولی پلی­کاپرولاکتون بر خواص مکانیکی و حافظه شکلی پلی­یورتان ترموپلاستیک"،  پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ، بهمن 1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 2. رضا لطفی مایان سفلی، مصطفي رضائي، علیرضا عیوض زاده کلجاهی، بررسی اثر افزودن نانورس بر خواص مکانیکی و حافظه­شکلی پلی­یورتان ترموپلاستیک، دومین همایش ملی و کارگاه­های تخصصی علوم و فناوری نانو، اردیبهشت 1394، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 
Courses Taught
 
 
- Organic Chemistry1 (B.Sc.)
- Organic Chemistry2 (B.Sc.)
- Chemical Reaction Engineering (B.Sc.)
- Basics of organic coatings (B.Sc.)
 
 
 
 
 
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پلیمر- صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی پلیمر: 04133459091 | polymer@sut.ac.ir